DATASKYDDSDEKLARATION OCH KAKOR

Denna dataskyddsdeklaration beskriver hur Solar Finland Oy behandlar sina kunders personuppgifter; vilka personuppgifter Solar Finland Oy samlar in, för vilka ändamål uppgifterna används och till vilka parter uppgifterna kan lämnas ut och hur den registrerade kan påverka behandlingen. Dataskyddsdeklarationen innehåller också information om de skyldigheter som Solar Finland Oy uppfyller vid behandling av personuppgifter.
Solar Finland Oy skyddar de registrerades integritet och följer vid all behandling av personuppgifter EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) samt annan tillämplig och aktuell dataskyddslagstiftning och god datahanteringspraxis.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Solar Finland Oy (för egen samt för alla Solar Finland-bolags räkning, nedan ”Solar Finland” och/eller ”Solar Finland-bolag”). När denna dataskyddsdeklaration trädde i kraft 01.01.2020 ingick i Solar Finland-bolagen Solar Finland Oy, Salo Automation Oy, Salo Energy Oy, Salo Solar Oy och Salo Tech Oy.

SOLAR FINLAND
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
+358 2 737 5777
info@solarfinland.fi
FO-nummer: 2765929-4

2. KONTAKTPERSON I REGISTERÄRENDEN

Pekka Rauhala
Solar Finland Oy
info@solarfinland.fi

3. ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTER

 • Personuppgifter behandlas baserat på den registrerades kundrelation.
  Personuppgifter behandlas enbart för i förväg definierade ändamål, vilka är följande:
  Hantera kundrelationen och tillhandahålla produkter/tjänster. I detta fall baseras behandlingen av personuppgifter på ett avtal mellan oss och dig eller det företag du representerar.
 • Utveckling av kundrelationen. I detta fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att få tillräcklig och lämplig information för utveckling av våra tjänster och för ledning av vår affärsverksamhet.
 • Information om nya produkter och erbjudanden. I detta fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information som en del av vår tjänst och för att marknadsföra andra tjänster till dig.

4. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

 • Namn (för- och efternamn)
 • Ålder
 • Kön
 • Fakturerings- och leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Kundens köptransaktioner (köpt produkt, tidpunkt och annan information som unikt identifierar köpet)
 • Information om leverantörens leverans (levererat material, tidpunkt och annan information som unikt identifierar leveransen)

5. NORMALA UPPGIFTSKÄLLOR

Kundinformation erhålls normalt:

 • från kunden själv när kundrelationen upprättas
 • från köphistorik
 • från kommunikation med kunden under kundrelationen ur offentliga uppgiftskällor.

6. BEHANDLINGENS VARAKTIGHET

Som regel behandlas personuppgifter så länge kundrelationen är i kraft. Dessutom kan vi behålla vissa personuppgifter även efter att kundrelationen har upphört i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag, till exempel för att följa lagen om redovisning, konsumentskydd och produktansvar.

7. NORMALT UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRANDE AV UPPGIFTER

Solar Finland offentliggör inte de personuppgifter som samlas in och iakttar konfidentialitet när det gäller personuppgifter, såvida inte annat krävs enligt lag eller för utarbetande, presentation och försvar av rättsliga anspråk. Solar Finland överför inte uppgifter utanför Solar Finland-bolagen förutom till sådana avtalspartner som förser Solar Finland med någon specifik tjänst eller stödfunktion. Sådana kan vara återförsäljare och samarbetspartner som installerar solcellssystem. Genom avtal har överenskommits att dessa parter behandlar personuppgifter på ett informationssäkert sätt och enbart för det användningsändamål som avses i avtalet. Som utgångspunkt lämnar Solar Finland inte ut uppgifter till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES-området.

8. REGISTERSÄKERHET

Användarrättigheterna till Solar Finlands register är begränsade till personer som behöver personuppgifter i sitt arbete. Beviljandet av användarrättigheter baseras på specifikationer från Solar Finland, som i sin tur baseras på bolagets processer. Databaser och datanätverk som används för datalagring är skyddade genom organisatoriska och tekniska åtgärder. Tillsynen och skyddet av registret överensstämmer med de bestämmelser som gäller i EU.

9. KAKOR

På vår webbplats använder vi kakfiler (”cookies”) och annan motsvarande teknik. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet för att samla in och lagra användbar information, förbättra våra webbsidors funktion och göra dem lättare att använda. Vi kan också använda kakor för statistiska ändamål, till exempel för att sammanställa statistik över användningen av webbsidorna för att bättre förstå användarnas preferenser och intressen och för att förbättra användarupplevelsen.
Den information som samlas in via kakor och olika verktyg innehas av Solar Finlands personuppgiftsansvariga och endast Solar Finland har tillgång till den. Våra partner fungerar som personuppgiftsbiträden för Solar Finlands räkning och använder inte uppgifterna för egna ändamål.
Endast med samtycke via marknadsföringskakor kan vi lämna ut information till tredje part. För användningen av denna information svarar tredje parter som oberoende personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna informationsskyddspolicyer.
Vi använder följande kakor på våra webbsidor:

GOOGLE ANALYTICS

Med hjälp av Google Analytics analyserar vi felsituationer, användningsmängder och trafik på våra webbsidor.

TA BORT KAKHISTORIK OCH NEKA KAKOR

Även i dina webbläsarinställningar kan du förhindra inställning av kakor, begränsa användningen av kakor eller radera kakor. Att begränsa användningen av kakor kan påverka webbplatsens användbarhet. Du kan rensa kakhistoriken i dina webbläsarinställningar för att ta bort tidigare kakor som har sparats av din webbläsare. Att radera kakhistoriken förhindrar inte att ny kakinformation skapas.

Blockera riktad onlineannonsering på Your Online Choices-sidorna.

10. ÄNDRING AV KLAUSUL OCH KAKPOLICY

Solar Finland förbehåller sig rätten att ändra denna klausul och sina kakpolicyer i enlighet med senaste riktlinjer. Vi meddelar dig om eventuella ändringar på vår webbplats, där du hittar den senaste versionen av denna klausul.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

EN PERSONS RÄTT ATT GRANSKA PERSONUPPGIFTER OM HONOM ELLER HENNE
Alla har rätt att få veta från Solar Finland om personuppgifter om dem behandlas eller inte och vilka dessa uppgifter är. Ovannämnda begäran om upplysningar kan riktas till den kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan.

RÄTTELSE, RADERING OCH RÄTT FÖR DEN REGISTRERADE ATT BEGÄRA BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Om det finns fel i personuppgifterna kan personen begära att de rättas till. Vi korrigerar informationen så snart som möjligt efter att ett fel har rapporterats. Uppgifter kan korrigeras på grundval av en rapport från personen själv eller om informationen i ärendet kommer från en annan tillförlitlig källa.

En person är skyldig att utan onödigt dröjsmål rapportera fel i sina personuppgifter till Solar Finland.

ANDRA RÄTTIGHETER MED ANKNYTNING TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Enligt 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda en personuppgiftsansvarig att behandla uppgifter om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, för marknads- och opinionsundersökning, samt för personmatrikel och släktforskning.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Var och en har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, Ratapihantie 9, PB 800, 00521 Helsingfors eller tietosuoja@com.fi), om Solar Finland som personuppgiftsansvarig i sin verksamhet inte har följt dataskyddsförordningen.